Vyplněním kontaktních údajů pro partnerský program, zaškrtnutím potvrzení o přečtení a souhlasu s podmínkami partnerského programu a kliknutím na tlačítko „Uložit“ souhlasí registrující se partner („Partner“) s těmito podmínkami a uzavírá tím Smlouvu se společností Vintero s.r.o., IČ 09119507 (dále jen „Vintero“) o zapojení do partnerského programu dle těchto podmínek.

1. Obecná ustanovení

 1. Společnost Vintero s.r.o. zajišťuje na webových stránkách www.vintero.cz provoz obchodní platformy pro nákup investičních vín. 
 2. Partner má právo využít přidělený affiliate link (dále jen „Odkaz“) a při splnění daných podmínek uvedených v bodě 2. Partnerského programu mu vznikne nárok na zaplacení odměny dle těchto podmínek.
 3. Partner je zodpovědný za to, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Programu se může účastnit pouze Partner, který má potřebná oprávnění k takové činnosti.

2. Podmínky spolupráce

 1. Partner má možnost umístit Odkaz na webové rozhraní či jinak rozšířit mezi potenciální zájemce. Za použití Odkazu je plně zodpovědný Partner a Vintero nenese žádnou odpovědnost. Partner se zavazuje informovat Vintero o umístění každého takového odkazu, na emailovou adresu obchod@vintero.cz.
 2. Odkaz nesmí být umístěn na stránky s obsahem odporujícím zákonům České republiky, na stránky s pornografickým obsahem anebo internetové stránky s obsahem, který by mohl jinak poškodit dobré jméno Vintero. V případě, že Vintero uzná umístění Odkazu za nevhodné, vyzve Partnera k nápravě či odstranění a ten se zavazuje tak učinit nejdéle do 48 hodin od výzvy.
 3. Partner výslovně prohlašuje, že nebude používat jakékoliv automatické otevírání internetových stránek bez akce návštěvníka stránky. Kliknutí na Odkaz musí být vždy výsledkem svobodného rozhodnutí a vědomého jednání zájemce. 
 4. Partner nesmí využívat rozesílání nevyžádané pošty (spam) ani jinou nedovolenou formu propagace.

3. Výše odměny

 1. Nárok na odměnu vzniká Partnerovi vždy 15. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k objednávce a ta byla zároveň zákazníkem uhrazena. 
 2. Výše odměny je určena následujícím způsobem:
  V případě, že zákazníka získá přímo Partner, je odměna ve výši 2%  z ceny objednaného zboží (bez DPH).
  V případě, že se Partnerovi podaří získat jiného Partnera, je odměna za zákazníka tohoto získaného Partnera ve výši 1% z ceny objednaného zboží (bez DPH). Nárok na odměnu pro přímého Partnera zákazníka se tímto nemění.
 3. Odměna může být zvýšena na základě časově omezené akce či dohodě s Partnerem.
 4. Odměnu podle článku 3 obdrží vždy ten Partner, z jehož Odkazu vstoupil zákazník na internetové stránky Vintero jako první.
 5. Partner je povinen zdanit Odměnu dle platného Zákona o daních z příjmů stejně jako dodržovat další ustanovení zákona pokud jde o příjem z odměny plynoucí. 

4. Generální partner

 1. Partner bere na vědomí, že Vintero může spolupracovat s blíže nespecifikovaným množstvím Partnerů v jednom čase. Zároveň je vždy vybrán a zasmluvněn tzv. Generální partner, jehož role je jedinečná.
 2. Generální partner zajišťuje pro Vintero komunikaci s Partnery v případě sjednávání individuálních programů, nabídky či odměn. Bližší podrobnosti lze získat na obchod@vintero.cz

5. Osobní údaje

 1. Osobní údaje Partnera jsou zpracovávány Vintero v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Partner tímto zároveň souhlasí, aby jeho osobní údaje byly též poskytnuty Generálnímu partnerovi k marketingovým účelům, k zasílání aktualit z partnerského programu a k zasílání informací o akcích využitelných k propagaci.

6. Zánik a doba trvání smlouvy

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Tato smlouva může být ukončena dohodou, výpovědí či okamžitým ukončením ze strany  Vintero v případě porušení podmínek Partnerem. V případě ukončení nezaniká Partnerovi nárok na Odměnu. Oznámení o ukončení smlouvy může být doručeno elektronickou formou.
 3. Smlouvu mohou obě strany vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 7 dní, která začíná běžet ode dne, ve kterém byla výpověď druhé straně doručena.

7. Závěrečná ustanovení

 1. Vintero si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Podmínky, přičemž tuto změnu oznámí prostřednictvím e-mailu s předstihem alespoň 10 dní. Aktuální Podmínky partnerského programu budou vždy dostupné na adrese https://vintero.cz/podminky-partnerskeho-programu-smluvni-vztah.
 2. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.12.2021.