1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Společnost Vintero s.r.o.,  se sídlem V javorech 2769/1, 193 00 Praha Horní Počernice IČ:  09119507, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, spisová značka 331228, je provozovatelem webových stránek www.vintero.cz.
1.2.    Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“)  upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetových stránek prodávajícího. 
1.3.    Kupující objednáním stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí. Kupující je před uzavřením objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Potvrzením závazné objednávky Prodávajícím Kupujícímu platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto Obchodních podmínek a Kupující souhlasí s Obchodními podmínkami v plném znění v okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán.
1.4.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v individuální kupní smlouvě. Odchylná ujednání v individuální kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.5.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít i dvojjazyčně v českém jazyce a jiné jazykové mutaci. V takovém případě má česká smlouva v případě sporu přednost před jejím překladem do jiného jazyka.
1.6.    Prodávající může tyto Obchodní podmínky měnit či doplňovat. Tímto krokem nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá při uzavření Kupní smlouvy a po dobu platnosti a účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2. Registrace Kupujícího, uživatelský účet

2.1.    Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. 
2.2.    Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky:
Jméno, Příjmení, IČ, DIČ, kontaktní údaje.
2.3.    Kupující je povinen uvádět správné a pravdivé údaje a tyto je povinen při jejich změně aktualizovat. Veškeré údaje uváděné Kupujícím jsou Prodávajícím považovány za správné a platné.
2.4.    Zabezpečení a přístup k uživatelskému účtu je zajištěn prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 
2.5.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Kupní smlouva

3.1.    Webové stránky Prodávajícího obsahují informace o zboží, a to včetně cen jednotlivého zboží. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webu Prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.2.    Postup objednávky, uzavření Kupní smlouvy:
3.2.1.    Kupující si na stránkách Prodávajícího vybere z nabídky konkrétní vína či balíčky vín, o které má zájem.
3.2.2.    Následně si kupující zvolí délku uskladnění pro konkrétní vína a přechází k Objednávce. Uskladnění vín je realizováno dle bodu 6. Těchto obchodních podmínek. V případě, že se kupující rozhodne nevyužít možnosti skladování, bude kontaktován do pěti pracovních dnů za účelem domluvení termínu a místa převzetí.
3.2.3.    Kupující vybere typ platby a po seznámení s těmito Obchodními podmínkami Objednávku potvrdí.
3.3.    Před odesláním objednávky je Kupující povinen zkontrolovat údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky Kupujícímu potvrdí emailem závazné přijetí objednávky. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky například telefonicky či písemně.
3.4.    Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky a  její automatickou akceptací.
3.5.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Do úplného uhrazení kupní ceny je zboží majetkem prodávajícího.

4. Platební podmínky

4.1.    Kupující může cenu Objednávky uhradit následujícími způsoby: 
4.1.1.    Bankovním převodem
4.1.2.    Online platbou
4.2.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od Kupní smlouvy

5.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
5.2.     Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od úhrady Objednávky. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit elektronické komunikace
5.3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží bude převedeno zpět do majetku Prodávajícího.
5.4.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
5.5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak je prodávající oprávněn ponížit částku o náklady, které prodávajícímu s transakcí vznikly.
5.6.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Smlouva o skladování

6.1.    Pokud se kupující rozhodne využít možnosti uskladnění, uzavírá se společně s kupní smlouvou Smlouva o skladování podle příslušných ustanovení zákona 89/2012 Sb., zejména § 2415 a následujících paragrafů. Kupující se stává Ukladatelem a Prodávající Skladovatelem dle příslušných paragrafů. 
6.2.    Skladovatel se zavazuje převzít zboží zakoupené Ukladatelem a skladovat je a zacházet s ním dle platné legislativy.
6.3.    Skladovatel si vyhrazuje právo změny skladu místa skladu bez oznámení Ukladateli. Zároveň se Skladovatel zavazuje dodržovat podmínky platné pro skladování investičních vín – zejména konstantní teplotu, tmu a vysokou relativní vlhkost. 
6.4.    O uskladněném zboží je povinen skladovatel vést evidenci a skladované zboží řádně označit.
6.5.    Výše skladného je % úměrou z ceny nakoupeného zboží a doby skladování dle následující tabulky:

Počet letSkladné
11,5 % z počáteční ceny uskladněných vín
31,3% za rok z počáteční ceny uskladněných vín
51,2% za rok z počáteční ceny uskladněných vín
101% za rok z počáteční ceny uskladněných vín

6.6.     Skladovatel odpovídá ukladateli za škody, které by vznikly na skladovaném zboží v průběhu skladování dle § 2 426 zák. č.89/2012 Sb.
6.7.    Třicet dní před ukončením skladovací lhůty bude Uložitel inforován elektronicky a bude vyzván ke sdělení, jak se skladovaným zbožím dále naložit. Pokud se rozhodne prodloužit dobu skladování, má možnost v systému prodloužit skladovací lhůtu. Na základě žádosti mu bude vystavena faktura a skladovací lhůta bude prodloužena o zvolené období.
6.8.    V případě, že se Uložitel rozhodne neprodloužit skladovací lhůtu, bude vyzván k převzetí skladovaného zboží.
6.9.    V případě, že si Uložitel nevyzvedne skladované zboží, bude mu účtován dvojnásobek základní ceny skladného. Pokud si i přes opakovanou výzvu složitel nevyzvedne zboží do 1 roku od ukončení skladovací lhůty, je skladovatel oprávněn zboží prodat a z výtěžku uspokojit své náklady. V případě, že bude výtěžek větší než vzniklé náklady, bude složitel vyzván ke sdělení čísla bankovního účtu, kam mu bude přeplatek zaslán.
6.10.    V případě prodlení ukladatele s jakoukoliv platbou dle této smlouvy, je skladovatel oprávněn uplatnit svá práva podle ustanovení § 2427 – 2429 zák. č.89/2012 Sb.
 

7. Garance zpětného odkupu

7.1.    Pokud se Kupující rozhodne po nejméně pěti letech skladování prodat zboží, má právo s tímto požadavkem oslovit Prodávajícího.
7.2.    Prodávající je povinen nabídnout zboží k prodeji a oslovit prodejní kanály dle vlastní zkušenosti. Zboží bude nabízeno nejméně šest měsíců.
7.3.    V případě, že se po dobu šesti měsíců nenajde zájemce, je Prodávající povinen odkoupit zboží zpět a to za cenu nejméně ve stejné výši, jaká byla uvedena v Kupní smlouvě. Je na rozhodnutí Kupujícího, zda se nabídku rozhodne využít či nikoliv.
7.4.    Prodávající se zavazuje předložit Kupujícímu nabídku zpětného odkupu nejméně ve výši pořizovací ceny.
7.5.    Pokud se Kupující rozhodne nabídku Prodávajícího nevyužít, nevzniká tím Kupujícímu žádná další povinnost vůči Prodávajícímu. 
 

8. Práva a povinnosti smluvních stran

8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3.    Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@vintero.cz.
8.4.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.5.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. Doručování písemností

10.1.    Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

11. Závěrečná ustanovení

11.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
11.3.    Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Při každé takové změně či úpravě Obchodních podmínek je Prodávající povinen uvést datum změny a vyznačit její platnost.